Komuna e Drenasit shpall konkurs për disa mësimdhënës

Drejtorati për Arsim në Drenas, shpall konkurs për pranimin e disa mësimdhënësve.

1.SHFMU “Bajram Curri” në Nekoc – Një mësimdhënës për arsim fillor, me afat të pacaktuar.

2. SHFMU “Rasim Kiçina” në Drenas – Një mësimdhënës për arsim fillor, deri sa të këthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë.

3. SHFMU “Hasan Prishtina” në Llapushnikë – Një mësimdhënës/e për arsim fillor, deri sa të këthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë. – Një měsimdhënësle për kulturë muzikore, deri sa të këthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë.
Kushtet e punësimit: Për të gjitha vendet e punës në lidhje me punën e punës, sipas U.A.OS / 202 – MASHTI.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
1. Aplikacioni i punësimit.
2. Kopja e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, patentë shofer ose pasaportë)
3. Diploma ose Çertifikata e diplomimit të vjetër të gjashtë muajve, e vërtetuar në Komunën e Shënimeve Publike.
4. Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime, ose e noterizuar, jo më e vjetër se gjashtë muaj.
5. Vērtetim i përvojas sẽ punës vetëm në arsim.
6. Çërifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur me çështjen e punësimit, për kandidatët që pranohen në punë.
7. Kopje të Çertifikatave të trajnimeve të veçanta ( nëse keni)

Rekrutimi: Intervistë me shkrim me gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do të jetë Komisioni i zgjedhur nga DKA.

Vērejtje: Aplikimi për konkurim meret në zyrat e DKA-së,të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit, Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal, ndërsa dokumentet e pakompletuara, ato që kanë kaluar afatin e konkurrimit dhe dukumenteve shtesë. jashtë dorëzimit në arkiv nuk pranohën. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga të dhënat e publikimit në mjetet e infyrmimit.

SHPËRNDAJE