Shpallet konkurs për 8 mësimdhënës në Komunën e Drenasit

Drejtorati për Arsim në Drenas, shpallë: KONKURS

1. SHFMU ” Regjep Gjeli ” në Likoshan –
Një mësimdhënës / e më 16 orë për Matematikë, më afat të pacaktuar.

2. SHFMU ” Gani Sylaj ” në Poklek i Ri –
Një mësimdhënës / e për arsim fillor, deri sa të këthehet punëtorja prej pushimit të lehonisë l.

3. SHFMU ” Migjeni ” në Baicë –
Një mësimdhënës / e për arsim fillor, deri sa të këthehet punëtorja prej pushimit të Lehonisë.

4. SHFMU ” Xhevë Lladrovci ” në Gllanasellë – Një mësimdhënës / e për Biologji – Kimi, derisa të këthehet punëtorja prej pushimit të lehonisë.

5. SHFMU ” 24 Korriku ” në Fushticë e Poshtme – Një mësimdhënës / e për Gjuhë Angleze, derisa të këthehet punëtorja prej pushimit të lehonisë.Më shumë nga interneti

6. SHFMU ” Arif Shala ” në Korroticë e Poshtme – Një mësimdhënës / e për arsim fillor, deri lsa të këthehet punëtorja prej pushimit të lehonisë.

7. SHFMU ” Jusuf Gërvalla ” në Negroe – Një mësimdhënës me 14 orë , prej tyre 10 orë Fizikë në SHFMU ” Jusuf Gërvalla ” në Negroc + 4 orë Fizikë në SHFMU ” Luigj Gurakuqi ” -Sankoc , deri me datën 31.08.2022 , më mundësi vazhdimi.

8. SHFMU ” Rasim Kiçina ” në Drenas – Një mësimdhënës / e me 13 orë , prej tyre 10 orë Gjeografi në SHFMU ” Rasim Kiçina ” në Drenas + 3 orë Edukatë Qytetare në SHFMU ” Halil Bajraktari ” në Drenas II.

KUSHTET E PUNËSIMIT: Për të gjitha vendet e punës kërkohet përgatitje adekuate profesionale ( me fakultete përkatëse ) , sipas U.A.05 / 2021 – MASHTI .

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM: 1. Aplikacioni i punësimit. 2. Kopje e dokumentit të identifikimit ( letërnjoftim , patentë shofer ose pasaportë ) 3. Diploma ose Çertifikata e diplomimit- jo më e vjetër së gjashtë muaj , e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik. 4. Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime , ose e noterizuar , jo më e vjetër së gjashtë muaj. 5. Vërtetim i përvojës së punës vetëm në arsim. 6. Çertifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur më çështjen e punësimit, për kandidatët që pranohen në punë. 7. Kopje të Çertifikatave të trajnimeve përkatëse ( nëse keni ) REKRUTIMI : Intervistat me shkrim më gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do ta bëjë Komisioni i përzgjedhur nga DKA.

VËREJTJE : Aplikacioni për konkurim merret në zyrat e DKA – së , të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit, Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal , ndërsa dokumentet e pakompletuara , ato që arrijnë pas afatit të konkurrimit dhe dukumentet shtesë jashtë dorëzimit në arkiv nuk pranohen. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit.

SHPËRNDAJE